+46 31 43 50 90

Rött bokmärke
Sök

Vi gör våra kunder lönsammare. Ring 031-43 50 90.
Vi vänder oss uteslutande till Tak- Bygg- & Plåt-Entreprenörer.
För att handla hos oss krävs konto! Ansök om konto här.

Allmänna leverans- och försäljningsvillkor

 

Leverans

Beställningar på hemsidan, e-post eller telefonorder som inkommer till oss före kl 12.00 kan skickas samma dag (om så önskas) förutsatt att produkten finns på lager.

 

Restorder

Restorder noteras normalt om inga andra överenskommelser gjorts. Leverans av restorder görs snarast möjligt.

 

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum eller enligt avtal. Såld vara förblir Milletechs egendom tills dess full betalning erlagts. Dröjsmålsränta utgår med referensränta
+ 8% från och med dagen efter förfallodatum

 

Priser

Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt. Om inget annat överenskommits gäller alltid orderdagens pris. Förändringar i prislista ska aviseras av oss per e-post med 30 dagars varsel.

 

Annullering av order

Om köparen helt eller delvis annullerar lämnad order och vi godkänner annulleringen äger Milletech rätt att fakturera för eventuellt nerlagda kostnader som vi haft avseende ordern.

 

Leveranstid

Leveranstidens längd kan variera beroende på vilken typ av produkt som beställs eller orderns storlek. Vi ansvarar inte för utgift, prisskillnad, utebliven vinst, produktions- eller omsättningsbortfall. Vi tar inte heller ansvar för indirekt förlust eller annan skada, som kunden åsamkas med anled -ning av leveransförsening. Detta gäller leveransförseningar utanför vår kontroll till exempel förseningar orsakade av speditör. Se speditörernas allmänna leveransbestämmelser NSAB 2000. Vi äger rätt att delleverera beställda varor. Köparen ska i sådant fall inte betala högre avgifter för frakt, miljö eller emballage än om beställningen fullgjorts på normaltid. Offererad vara gäller med reservation för mellan försäljning.

 

Anmärkning på leverans eller faktura

Anmärkning på leverans och/eller faktura skall göras inom 8 dagar från leverans- eller fakturadatum. Gods och emballage ska kontrolleras vid mottagande. Upptäcks skador ska detta noteras på fraktsedeln vid kvittens av leveransen. Om transportskador eller avvikelse i kolliantal upptäcks efter kvittens av fraktsedeln ska anmälan göras till speditören inom 8 dagar från ankomstdatum. En skadeanmälan kommer då att sändas. vara ifylld med efterfrågade uppgifter, återsändas till speditören tillsammans med kopia av fraktsedel och inköpsfaktura. Speditören ersätter varor till inköpspris inklusive fraktkostnad. Ersättningsvaror beställs hos Milletech mot fakturering. Reklamation avseende fel kvantitet, fel vara eller dylikt ska anmäls till oss omgående eller senast 8 dagar efter godsets mottagande. För utbyte av fellerererad vara var vänlig kontakta oss per telefon.

 

Svinn

Saknas kolli i leveransen, ska detta noteras på fraktsedeln före kvittens och aktuell speditör kontaktas inom 8 dagar. Om godset trots efterforskningar av speditören ej återfinns inom 30 dagar ersätter speditören enligt samma villkor som gäller för skador enligt lämnad skadeanmälan. Ersättningsvaror beställs hos Milletech på vanligt vis mot fakturering.

 

Retur eller reklamation av gods

Före eventuell retur ska alltid Milletech kontaktas för godkännande av returen. Köparen ska vid reklamationstillfället alltid ange ordernummer och orsak till reklamation eller retur. Milletechs returblankett ska alltid medfölja returen och överensstämma med returnerat gods. Milletech kommer efter kontroll avreturnerat gods att kreditera köparen netto fakturerat värde med eventuella avdrag för frakt och /eller ompackningskostnader. Byggvarudeklaration/Tekniska informationsblad Byggvarudeklatation samt tekniska informationsblad erhålles
på begäran.

 

Leveransbestämmelser

Om inte annat anges gäller ABM 07.

 

Garantier

För takljuskupoler, karmar, elektriska komponenter, motorer, centraler och tillbehör för dessa är reklamationstiden 2 år.

 

Force majeure

Vi ansvarar inte för följderna av utebliven leverans som beror på omständigheter utanför säljarens påverkan eller kontroll. Exempel är, arbetsmarknadskonflikter, konkurser, myndighetsbeslut, mobilisering etc.

 

Fakturering

Fakturor skickas via pdf eller som pappersfaktura. Vid pappersfaktura tillkommer en administrativ avgift på 50 kr. Vi har inte någon möjlihet att skicka EDI-fakturor (e-faktura).